Huishoudelijk reglement - K.F.C. Jeugd

1. Afspraken – stiptheid

Iedere speler zorgt ervoor stipt op tijd op alle afspraken voor trainingen (15 min voor aanvang) en wedstrijden (volgens afspraak met de trainer) aanwezig te zijn.

Het regelmatig bijwonen van de trainingen is een absolute vereiste. Regelmatige laatkomers (zonder reden) of wegblijvers van de training kunnen bij wedstrijden niet in de basisopstelling staan of zelfs niet aangeduid worden om te spelen. Indien je niet of niet op tijd kunt aanwezig zijn voor een training of wedstrijd, verwittig dan uw trainer. Wie in de week geen enkele training bijwoont en de trainer niet heeft verwittigd speelt in het weekend niet.

2. Coachen

De trainer is verantwoordelijk voor de ploegen heeft een voorbeeldfunctie (beleefdheid,fairplay en respect). De trainer duidt de spelers aan voor de wedstrijd en geeft hun de nodige richtlijnen. Je luistert dus enkel naar de richtlijnen die door je trainer worden gegeven. Spelers mogen (moeten) elkaar uiteraard ook coachen. De trainer bepaalt de ploegtactiek (volgens de visie van de club) en de ploegsamenstelling. Over ploegsamenstelling en vervangingen tijdens de wedstrijd wordt met de ouders op geen enkele wijze in discussie gegaan. Ouders respecteren de keuzes van de trainer.

Aan de ouders willen we graag vragen om hun voetballende kinderen met veel enthousiasme te komen aanmoedigen tijdens de wedstrijden. Ze moeten ze steunen bij tegenslag, maar ook hun goede prestaties relativeren.  We vragen ook met aandrang om het coachen aan de trainer over te laten zodat de speler weet wat hij moet doen en waar hij aan toe is.

3. Gedrag

We verwachten van iedereen een correct gedrag en taalgebruik tegenover medespelers, trainers, begeleiders, tegenstanders, scheidsrechter en publiek. De trainer spreek je respectvol aan met “trainer”.
Bij het betreden en het verlaten van het trainingscomplex groet je de trainers en de medewerkers van de club met een handdruk.
Voetbal is een ploegsport waarbij we allemaal op elkaar aangewezen zijn. Allen maken we wel eens een foutje. Missen is menselijk en dus moeten we daar begrip voor hebben.

 • t.o.v. de scheidsrechter: de beslissingen van de scheidsrechter worden altijd gerespecteerd.
 • t.o.v. de medespelers: kritiek op medespelers is ten strengste verboden. Enkel zelfkritiek kan tot betere resultaten leiden.

Moedig liever elkaar aan!

4. Kledij

Iedereen zorgt er voor steeds nette en propere kledij te dragen. Bij de wedstrijden draagt iedere speler steeds zijn trainingspak van KFC Heist en is in het bezit van een wit broekje en groene kousen van de club.

Draag geen kettingen, uurwerken, oorringetjes of andere voorwerpen die voor jezelf of een ander gevaarlijk kunnen zijn. Vergeet je kledingsstukken niet te naamtekenen.

 • Beenbeschermers: het dragen van beenbeschermers is verplicht tijdens de wedstrijd en op training! Wie geen beenbeschermers draagt is immers niet verzekert bij een sportongeval.
 • Voetbalschoenen: verzorg je voetbalschoenen goed, poets ze na elke wedstrijd of training. Dit gebeurt steeds buiten, op de daarvoor voorziene plaats en zeker nooit in de douche of kleedkamer en dit zowel in Heist als op verplaatsing. Wie het toch doet, wordt gesanctioneerd .

5. Kleedkamers

Kleedkamers
 • De kleedkamer is geen speelplaats of ontmoetingsruimte, in de kleedkamer wordt niet gevoetbald.
 • De kleedkamers zijn enkel toegankelijk voor spelers, trainers en begeleiders. (enkel tot en met de U8 worden ouders toegelaten, probeer dit wel te beperken). Voor alle andere personen is de toegang verboden.
 • In de kleedkamer gedraag je je, ook al zijn de trainers of begeleiders niet in de kleedkamer aanwezig.
 • Help ook zorgen voor de netheid van de kleedkamers en gooi je blikjes, papiertjes en andere rommel in de vuilnisbak.
 • Iedereen heeft ook respect voor het gerief van de andere medespelers in de kleedkamer. Diefstal of vernieling kan leiden tot schorsing en/of uitsluiting, waarbij de ouders onmiddellijk op de hoogte gebracht worden en er mogelijk aangifte wordt gedaan bij de politie. De kosten hieraan verbonden worden verhaald op de ouders.
 • Iedereen verlaat ten laatste 20min na de training of wedstrijd de kleedkamer. De trainer en/of begeleider houdt een laatste inspectie in de kleedkamer.
 • Kom je met de fiets, stal die dan in de voorziene fietsrekken.

6. Douche

Na elke training of wedstrijd is het aangeraden een douche te nemen, het is immers niet netjes om met je bezwete of vuile voetbalkleren naar huis te gaan. Badslippers worden aangeraden.

7. Medische problemen

 • Verberg geen medische problemen (ziektes, blessures,…). Je schaadt het clubbelang, maar erger nog : op termijn ook je eigen gezondheid.
 • Bij kwetsuren opgelopen op training of wedstrijd verwittig je zo vlug mogelijk uw trainer (binnen 24u), dit om zo vlug mogelijk de verzekering te kunnen aanspreken.
 • Het bezit, gebruik of dealen van drugs geeft aanleiding tot onmiddellijke schorsing en/of uitsluiting. De ouders worden hiervan onmiddellijk op de hoogte gebracht, ook de politie kan hiervan op de hoogte gebracht worden.

8. Studies

Verwaarloos in ieder geval je studies niet!  Eerst studie, dan voetbal, maar beiden kunnen gecombineerd worden, dit vraagt echter om een juiste planning.

9. Activiteiten

Je neemt zoveel mogelijk deel aan extra-sportieve activiteiten die door je club worden georganiseerd. KFC Heist is meer dan alleen voetbal! We willen een ‘warme en leuke’ omgeving zijn voor iedereen.

10. Identiteitskaart

Iedere speler die deelneemt aan wedstrijden moet een geldig identiteitsbewijs kunnen voorleggen. Voor spelers tot aan 12 jaar is dit de KIDS-ID. Vanaf 12 jaar is de identiteitskaart verplicht!

Indien een speler geen geldige identiteitskaart kan voorleggen bij wedstrijden, mag hij niet deelnemen aan de wedstrijd. Bij verlies of diefstal van de identiteitskaart is het verplicht een document van de politie met foto voor te leggen.

11. Problemen

Is er een probleem dan bespreek je dit eerst met je trainer. Hij zal proberen om voor je probleem een oplossing te zoeken. Indien nodig kan de trainer of uzelf, met medeweten van de andere partij, je probleem voorleggen aan de jeugdverantwoordelijken.

12. Sancties

Overtredingen t.o.v. de gedragscode zullen streng gesanctioneerd worden door de trainer in samenspraak met de jeugdverantwoordelijken.
Bij gele kaarten en/of rode kaarten wegens onbehoorlijk gedrag (= alles wat geen spelfout betreft) zal de club :

 • De opgelegde schorsing van de KBVB niet betwisten
 • Bij een gele kaart: de speler is de ganse week verantwoordelijk voor het opbergen van het gebruikte trainingsmateriaal en dit gedurende 1 week
 • Bij een rode kaart: de speler is verantwoordelijk voor het opbergen van het trainingsmateriaal gedurende de periode van de schorsing, uitgesproken door de KBVB
 • Bij een ernstig vergrijp zal de boete, opgelegd door de KBVB doorgerekend worden aan de speler.

13. Adreswijzigingen

Iedere wijziging van adres, mailadres en telefoon- of GSM-nummer dient onmiddellijk gemeld worden aan het de trainer of aan de secretaris.

14. Inschrijvingen

Op de één van de eerste training ontvang je het overschrijvingsformulier voor de betaling van het lidgeld. Voor wie tegen 1 september het lidgeld niet betaald werd, komt niet meer in aanmerking voor deelname aan een wedstrijd. De betaling van het lidgeld geldt als onvoorwaardelijke aanvaarding van het huishoudelijk reglement van KFC Heist. De betaling van het lidgeld is steeds voor een volledig voetbalseizoen die loopt van juli tot en met juni van het volgende jaar. Het betaalde lidgeld wordt niet terugbetaald.

15. Diversen

Spelers die een uitnodiging ontvangen van een provinciale selectie of om te testen bij een andere vereniging, dienen hun uitnodiging te laten ondertekenen door de jeugdcoördinator of secretaris. Zonder handtekening is er geen toestemming tot deelname. Het is niet de bedoeling om dit te weigeren, maar zo wil KFC Heist geïnformeerd blijven en kunnen we alles in regel stellen met de verzekering.

Afgelastingen: te volgen via http://www.belgianfootball.be/nl/afgelastingen 

Telefoon, emailadressen van trainers, verantwoordelijken en bestuur KFC-Heist-jeugd.


Franky Vanlerberghe    voorzitter jeugd
André Vanlerberghe    secretaris KFC-Heist    0499 467354    andrevanlerberghe@hotmail.com
Ronny Engelrelst    penningm. jeugd    0497 145273    ronengelrelst@hotmail.com

Sportstadion De Taeye, Pannenstraat Heist :  050/51.24.49  -  0472 755574     -     Kantine 050/51.59.99             
Lokaal café Albatros 050/51.11.92
Voorzitter KFC-Heist, Piet De Groote 0475 867423   
WEBSITE :   www.kfcheist.be